ตำแหน่ง Programmer จำนวน 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา Windows Application ได้หลายภาษา เช่น C#, VB.NET, JAVA
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา Web Application ได้หลายภาษา เช่น ASP.NET, PHP, PERL
สามารถออกแบบ/เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL, MS-SQL, Oracle ได้
สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการทำงาน
 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Support Internet จำนวน 2 อัตรา
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการทำงาน
รักงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ ด้านการ Support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง Sales Manager จำนวน 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด,คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
รักงานขาย และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
มีประสบการณ์ ด้านงานขาย/การตลาด 2-5 ปี
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (มีค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พักให้) กรณีมีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเบิกค่าน้ำมันได้
 

ตำแหน่ง พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด,คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
รักงานขาย และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (มีค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พักให้)
กรณีมีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเบิกค่าน้ำมันได้
 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,มีความรับผิดชอบสูง
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 
  update : 16 January 2007
 

หลักฐานการสมัคร :

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครด้วยตนเอง / สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด
42 ถนนสถิตย์ยุติธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4333-3323  ,  E-mail : info@i-san.net

 
     
 หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time